English   Español   Français

Magazine or journal: Polanco

Country Sweden
Publisher Föreningen Kompass
Year started 2005
Language Swedish
Website www.foreningenkompass.se
Email polanco@ljungby.nu
Description Första numret av den svenskspråkiga tidskriften Polanco publicerades hösten 2005. Namnet Polanco anger syftet: “att vara sekreterare åt den ignatianska andligheten i Sverige,” som det formulerades i den första ledaren. Det innebär att i det växande intresset för den vägledningstradition som har sina rötter i Ignatius av Loyolas andliga övningar

- dels vara en kanal för internationellt material
- dels vara ett forum för arbetet med ignatiansk vägledning i dagens Sverige (med trådar också till Norge och Danmark).

En central del av tidningen är sidorna med rubriken Det händer – som just vill spegla det som händer, och förmedla kontakter med mellan människor som vill göra något. Denna praktiska del kompletteras med en mer teoretiskt reflekterande, och vi har här som målsättning att i varje nummer ha med minst en utländsk och en inhemsk artikel.

Tidskriften är ännu mycket ung, och har inte hunnit genomgå någon verklig utveckling, istället söker vi oss fortfarande fram. Men några saker har vi formulerat:

- Vårt fokus är inte att vara en uppbygglig tidskrift – utan dels att vara reflekterande, dels konkret och praktiskt användbar för andlig vägledning.
- Bakom tidskriften finns den ekumeniska föreningen Kompass, och vi tror att förening och tidning kan berika varandra, och samverka som hjälp och stöd för arbetet med andlig vägledning i församlingar, stift och kyrkor.
- Och vi känner det som vår uppgift att koncentrera oss på fördjupning i den ignatianska andligheten. Inte för att distansera oss från andra vägar, men för att få fokusera oss, med Bernhard av Clairvaux ord som motto: ’Jag omfattar alla kyrkans andliga traditioner med min kärlek, men bara en med mitt liv.’

Basen för tidskriften utgörs av den ekumeniska föreningen, och det arbete med retreater och andlig vägledning som lett fram till att föreningen bildades. Men vårt syfte är vidare än att vara en föreningstidning. Vår långsiktiga målsättning är att tjäna både enskilda personer och institutioner i vad man kan kalla “den ignatianska rörelsen” – som i mycket hög grad bärs upp av lekfolk.

Efter att ha ägnat de första två numren (1-2/2005) åt frågor kring vad ignatiansk andlighet egentligen är, handlade det första numret 2006 om arbetet med retreater och andliga övningar i vardagen (i enlighet med Anmärkning 18 och 19 i Andliga övningar). Det kommande numret är ett nordiskt temanummer, som vill spegla arbetet i Danmark, Norge och i viss mån även svenskspråkiga delen av Finland. Sedan planerar vi nummer om:

- Examen: tillbakablick på dagen som en väg till att finna Guds närvaro
- Experiencias: att gå ut och söka Gud i allt
- Ignatiansk andlighet som ekumenisk möjlighet och utmaning
- Val och urskiljning

Dessa teman har redaktören föreslagit efter samråd med redaktionsrådet, som sedan också arbetar tillsammans med redaktören för att finna lämpliga texter, ingångar, etc.

Redaktör är Mikal Löwegren, präst i Svenska kyrkan; och i redaktionsrådet ingår Susanne Carlsson, Fredrik Heiding SJ, Magnus Malm, Allan Willny.

Polanco, tidskrift för ignatiansk andlighet utkommer med fyra nummer per år (och innehåller 40-50 sidor per nummer).