English   Español   Français

Magazine or journal: Zycie Duchowe

Country Poland
Publisher
Year started 1994
Language Polish
Website http://wydawnictwowam.pl/zd/
Email zycie.duchowe@wydawnictwowam.pl
Description Kwartalnik
1."?ycie Duchowe" po raz pierwszy ukaza?o si? w 1994 roku.

2. Pocz?tkowo pismo skierowane by?o g?ównie do osób pragn?cych pog??bi? do?wiadczenie rekolekcji ignacja?skich. Z czasem jednak formu?a pisma zosta?a poszerzona. Obecnie kwartalnik "?ycie Duchowe" jest pismem o charakterze egzystencjalno-duchowym, w którym podejmowane s? problemy z zakresu teologii, psychologii, ?ycia spo?ecznego, kultury i sztuki.

3."?ycie Duchowe" ma charakter monograficzny. Ka?dy numer po?wi?cony jest wiod?cemu tematowi, który w odczuciu twórców pisma wa?ny jest przede wszystkim z punktu widzenia wzrastania na drodze duchowego rozwoju i religijnej wra?liwo?ci. W pi?mie poruszane s? jednak równie? tematy z zakresu teologii oraz spo?eczno-kulturalne, dotycz?ce istotnych zjawisk i przemian zachodz?cych we wspó?czesnej cywilizacji.
Oto tytu?y niektórych numerów archiwalnych: Bez mi?o?ci by?bym niczym - Zima 29/2002, Któ? mnie wyzwoli - Wiosna 30/2002, Pójd?cie na miejsce osobne - Lato 31/2002, Ubogich zawsze mie? b?dziecie - Jesie? 32/2002, Jak kochamy nasze dzieci? - Zima 33/2003, G?upstwo krzy?a - Wiosna 34/2003, Pi?kna nowina - Lato 35/2003, Spragnieni Ojca - Jesie? 36/2003, Sztuka s?uchania - Zima 37/2004, Smutek i rado?? - Wiosna 38/2004, Modlitwa w codzienno?ci - Lato 39/2004, Jeste?cie przyjació?mi - Jesie? 40/2004, Do?wiadczenie mistyczne - Zima 41/2005, Duchowo?? cia?a - Wiosna 42/2005, Jan Pawe? II - Lato 43/2005, Duchowo?? i sny - Jesie? 44/2005, Duchowo?? kobiety - Zima 45/2006, Wspó?czucie – Wiosna 46/2006, Duchowo?? m??czyzny – Lato 47/2006, Kierownictwo duchowe – jesie? 48/2006, Duchowo?? ma??e?stwa – Zima 49/2007, Walka duchowa – 50/2007, Lektura Biblii – Lato 51/2007, Zranieni i uzdrowieni w konfesjonale – Jesie? 52/2007, Promieniowanie macierzy?stwa – Zima 53/2008, Promieniowanie dzieci?stwa – Wiosna 54/2008, Duchowo?? singli – Lato 55/2008.
Artyku?y po?wi?cone wiod?cemu tematowi numeru stanowi? najobszerniejsz? cz??? pisma. Oprócz nich w ka?dym numerze znale?? mo?na tak?e inne sta?e dzia?y: "Duchowo?? ?wicze?", w którym publikowane s? artyku?y po?wi?cone duchowo?ci ignacja?skiej, "Modlitwa i ?ycie" - obejmuj?cy wprowadzenia do osobistej modlitwy, teksty klasyków duchowo?ci i artyku?y teoretyczne o modlitwie, „Misyjne drogi Ko?cio?a” - o?wiecone misyjnemu zaanga?owaniu chrze?cijan, "Rozmowy duchowe" - z ciekawymi osobisto?ciami Ko?cio?a, ?ycia spo?ecznego i kulturalnego, „?wiadectwa” na temat osobistego ?ycia duchowego ludzi ró?nych stanów i profesji. W "?yciu Duchowym" publikowane s? równie? recenzje dobrych ksi??ek z zakresu duchowo?ci oraz istotnych dla wspó?czesnej duchowo?ci wydarze? kulturalnych.
W zwi?zku z og?oszeniem roku 2006 jubileuszowym i obchodami 500. rocznicy urodzin ?w. Franciszka Ksawerego i b?. Piotra Fabera oraz 450. rocznicy ?mierci ?w. Ignacego Loyoli w pi?ciu kolejnych numerach "?ycia Duchowego" (44, 45, 46, 47, 48) w miejsce „Duchowo?ci ?wicze?" pojawi? si? nowy dzia? - "Jubileusz ignacja?ski", po?wi?cony obchodom jubileuszu Towarzystwa Jezusowego.

4. Pismo skierowane jest do wszystkich - duchownych i ?wieckich - którym bliska jest troska o w?asny wewn?trzny rozwój.

5. W kolejnych numerach b?d? podejmowane tematy dotycz?ce m.in.: dialog mi?dzyreligijny, na?ladowanie Jezusa, uczucia w ?yciu duchowym, duchowo?? ?ydowska. O tematach podejmowanych w "?yciu Duchowym" decyduje kolegium redakcyjne, które na jednym spotkaniu rocznie z du?ym wyprzedzeniem ustala plany poszczególnych numerów. Inspiracj? wyboru tematów jest przede wszystkim Ewangelia - jako zasadnicze ?ród?o chrze?cija?skiego ?ycia duchowego - oraz sama rzeczywisto?? dnia codziennego: ?ycie rodzinne, przyjacielskie, zawodowe, spo?eczne i gospodarcze.

6. Wydawc? "?ycia Duchowego" jest Prowincja Polski Po?udniowej Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM w Krakowie. Pismo redaguje zespó?: Józef Augustyn SJ (redaktor naczelny), Marek Blaza SJ, Jacek Bolewski SJ, ks. Krzysztof Grzywocz, Dariusz Kowalczyk SJ, Jacek Prusak SJ (zast?pca redaktora naczelnego), Lucyna S?up, Katarzyna Stok?osa (sekretarz redakcji).

7. W ci?gu roku ukazuje si? cztery numery pisma.