English   Español   Français

Magazine or journal: Cardoner

Country Belgium
Publisher
Year started 1981
Language Francais
Website
Email pp.lembrechts@oudeabdij.be
Description Tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit uitgegeven door de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten

In de jaren tussen 1960 en 1980 waren er regelmatig bijeenkomsten van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten (die dezelfde taal spreken) rond de ignatiaanse spiritualiteit: conferenties over vele onderwerpen van onze spiritualiteit. De teksten van deze conferenties werden na afloop gepubliceerd in kleine brochures of cahiers, niet gedrukt maar in stencil-vorm, en alleen bestemd voor medebroeders.

In 1981 besloten de provinciaals van de Vlaamse en de Nederlandse provincie om een nieuw tijdschrift voor ignatiaanse spiritualiteit te starten - Cardoner - als een apostolisch werk van beide provincies en tegelijk een samenwerkings-project. Het zou een vervolg zijn op de cahiers van de voorgaande jaren of liever een vervanging daarvan. Het motief daarbij was: het is belangrijk dat wij onszelf concentreren op onze jezuïeten- en ignatiaanse spiritualiteit. Dat was de conclusie van een onderzoek onder medebroeders met betrekking tot vraag en aanbod op het gebied van de spiritualiteit.

In het openingswoord van de eerste aflevering van het nieuwe tijdschrift Cardoner (oktober 1981) werd als doel omschreven: “Wij willen vooral aan de eigen medebroeders inzicht geven in wat ons ten diepste beweegt en motiveert. Het eigen geestelijk leven als jezuïeten herkenbaar maken en bevestigen is wel de hoofdopzet. Informatie over wat in eigen land en daarbuiten verschijnt zal helpen om in beweging te blijven, met de hand aan de ploeg. Ook voor de delicate kunst van onderscheiding van geesten zal hulp worden geboden.”

Het is duidelijk dat Cardoner in eerste instantie bedoeld was voor de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten zelf. Alle medebroeders van beide provincies die daarom vragen, ontvangen gratis een exemplaar: de provincies betalen de kosten. Maar ook anderen - niet-jezuïeten - die geïnteresseerd zijn kunnen zich abonneren: religieuzen, individueel of als communauteit, geestelijke begeleiders, begeleiders van de Geestelijke Oefeningen, leken die met ons meewerken, leden van de Gemeenschap van Christelijk leven (GCL) of van een netwerk voor ignatiaanse spiritualiteit e.d. Zij betalen 8 euro voor de drie afleveringen die ieder jaar verschijnen.

Aanvankelijk bedroeg de oplage van Cardoner 900 exemplaren, jezuïeten en anderen tezamen. Op dit moment is dat 625 (400 in België en 225 in Nederland). Het aantal van de jezuïeten en de andere religieuzen neemt gestadig af en er zit weinig groei in het aantal leken. Soms abonneren mensen die de Geestelijke Oefeningen in een of ander vorm gedaan hebben, zich op Cardoner.

De redactie bestaat op dit moment uit vier leden: twee jezuïeten (een uit elk van beide provincies) en twee leken. Een van de redactieleden heeft de functie van hoofdredacteur. De redactieleden worden door de provinciaals benoemd.

Ieder jaar verschijnen drie afleveringen, in februari - juni - oktober. Tussentijds, als daar een bijzondere aanleiding voor is of een bijzondere bijdrage daarom vraagt, verschijnt er af en toe een extra aflevering. De normale omvang van een nummer bedraagt 48 pagina’s.

Vanaf het begin hanteren wij dezelfde formule. Het criterium voor wat wel of niet wordt opgenomen in Cardoner wordt nogal strikt aangehouden: wij trachten alleen artikelen te publiceren die gaan over ignatiaanse spiritualiteit of over onderwerpen die daaraan duidelijk verwant zijn. Ongeveer de helft van de artikelen wordt geschreven door Nederlandstalige auteurs, veelal jezuïeten maar niet uitsluitend. De andere helft wordt gevormd door artikelen die uit het Engels, Frans of Duits zijn vertaald en die wij in andere tijdschriften voor ignatiaanse spiritualiteit aantroffen en interessant vonden. We hebben ook in bijna iedere aflevering een rubriek waarin een belangrijk boek over ignatiaanse spiritualiteit onder de aandacht gebracht wordt.

Alle leden van de redactie dragen artikelen aan die zij hebben gevonden in andere tijdschriften (ieder houdt een of twee van die tijdschriften bij), en vragen na overleg in de redactie auteurs om een artikel te schrijven, of schrijven ook zelf van tijd tot tijd een bijdrage. Alle leden van de redactie lezen de binnengekomen artikelen en zij geven daarover een oordeel: Is dit artikel geschikt voor Cardoner? Is het noodzakelijk om de auteur nog om veranderingen of een aanvulling te vragen? Een artikel wordt alleen aanvaard, als alle redactieleden het daarmee eens zijn.

De redactie komt driemaal per jaar bijeen, vóór iedere aflevering. Alle andere contacten verlopen via e-mail of via de gewone post. In de redactievergaderingen evalueren wij de laatste aflevering en de reacties daarop, wij bekijken de stand van zaken met betrekking tot de kopij die wij in voorraad hebben (vragen we nieuwe auteurs? gaan we op zoek naar nieuwe artikelen?) en wij bepalen welke artikelen in de eerstvolgende aflevering zullen worden opgenomen.

De hoofdredacteur is van dit alles de coördinator. Hij maakt de artikelen pers-klaar en onderhoudt de contacten met de drukker. De administratie en de verzending worden verzorgd door de provincialaten in beide provincies, in Brussel en in Den Haag.